Assessment · Loopbaan · Coaching

 
Begeleiden vanuit professionele nabijheid in een coachings-, loopbaanbegeleidingstraject of assessment center is een vak apart. Een vak dat wij als geen ander verstaan.

 

Loopbaanbegeleiding

leader_pic

Onze loopbaanbegeleiding is gestructureerd, en toch 100% maatwerk. En gebaseerd op de principes van Positieve Psychologie.

 

LoopbaanKompas

Het LoopbaanKompas is een door Time To Grow Global ontwikkelde methode, een mooie mix van coaching, loopbaanbegeleiding en assessment en daarbij ook compact in tijd en kosten.

Loopbaanbegeleiding

Het doel van loopbaanbegeleiding is om te komen tot een zinvolle (her)inrichting van de loopbaan, intern of extern, waarbij je zelf doelgericht richting wil geven aan je loopbaan. Dit is bijvoorbeeld nuttig als je je afvraagt wat voor jou een goede loopbaanontwikkeling zou zijn en daarom graag meer zicht wilt krijgen op je kwaliteiten en vaardigheden en op je sterke en ontwikkelpunten. Tevens wil je stilstaan en reflecteren op jouw persoonlijkheid, ambities en motivatie. Altijd staan de essentiële vragen centraal: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Loopbaanscan

Doel is het in kaart brengen van persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, kenmerken en aspiraties. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over passende loopbaanrichtingen en werkcontexten.

Outplacement

Er kunnen situaties ontstaan waardoor jij en jouw organisatie zich gedwongen zien om urgent jouw loopbaan te beschouwen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van outplacement als gevolg van een reorganisatie. Time To Grow Global kan je ook in dergelijke spannende en kwetsbare situaties begeleiden. Door richting te geven, met jou op zoek te gaan naar jouw kracht en onderscheidende kwaliteiten. Dit helpt om meer gericht en zelfverzekerd je te presenteren en ‘in de markt te zetten’. Onze service omvat zo nodig het moderniseren van je CV, jezelf profileren op LinkedIn, dagelijkse mails met bij jouw profiel passende vacatures, oefenen van sollicitatiegesprekken en wat je nog meer nodig hebt. Wij staan jou terzijde!

 

Coaching

Onze coaching en heeft een sterk resultaatgericht en pragmatisch karakter en is gericht op beweging en groei.

 

Onze Aanpak

Eigen verantwoordelijkheid
Voorop staat dat de deelnemer zelf verantwoordelijk is voor haar/zijn eigen ontwikkeling. We werken altijd vanuit concreet geformuleerde leerpunten. Wij coachen door – vanuit respect en integriteit – te ondersteunen en te confronteren.

 

Op maat gemaakt
Ieder traject wordt op maat ingericht vanuit een vertrouwensrelatie tussen coachee en coach. De coaching wordt waar nodig ondersteund door modellen, self-assessment vragenlijsten, oefeningen, rollenspellen, reflectie-instrumenten en ander ‘huiswerk’. De sessies kunnen worden aangevuld met begeleiding in de werksituatie voor directe verankering.

 

Duur
Een coachingstraject bestaat doorgaans uit 6 sessies van zo’n 1,5 tot 2 uur, met een tussenperiode van enkele weken tot een maand. Een sessie is tussen coachee en coach, maar kan na onderling overleg ook andere vormen aannemen, bijvoorbeeld de coach woont een overleg bij en geeft hierover feedback, of sessies tussen de coachee, de coach en de direct leidinggevende, etc.

Potentieelcoaching

Het doel van potentieelcoaching is het maximaal aanwenden van de (intrinsiek aanwezige) talenten van de coachee om haar/zijn potentieel ten volle te ontsluiten. Het is een manier om potentials te binden en uit te dagen. Coachee en coach werken samen om het potentieel van de coachee naar de oppervlakte te brengen en in te zetten in het werk.

Ontwikkelcoaching

Het doel van ontwikkelcoaching kan tweeledig zijn. Ten eerste kan de coachingsvraag voortkomen uit het (beter) voldoen aan de functievereisten. Het doel is dan ook om het functioneren te verbeteren. In overleg met de direct leidinggevende en/of HR worden scherpe doelen gesteld ter verbetering van het functioneren. De coachee wordt gestimuleerd om binnen een afgesproken termijn te voldoen aan de verwachtingen en/of functievereisten.

 

Ten tweede kan ontwikkelcoaching gericht zijn op een specifiek aspect waar de coachee in haar/zijn werk (en mogelijk ook in haar/zijn privé situatie) tegenaan loopt en waarvan zij/hij zelf aangeeft hier iets mee te willen doen, met het oog op het prettiger functioneren in het algemeen en in de werksetting in het bijzonder.

 

Assessment Centers

Onze werkwijze kenmerkt zich door aandacht, maatwerk en objectiviteit. Standaard onderdeel van onze assessments is een persoonlijk afrondend feedbackgesprek met de deelnemer.

 

Filosofie

Herken je dit?
Veel assessments kenmerken zich door een ‘klinische’ aanpak. Zelf heb je vast wel eens aan een dergelijk assessment deelgenomen. Je zit de hele dag in een testzaal, af en toe eruit voor een rollenspel met een acteur en aan het einde van de dag nog een gesprekje met een testpsycholoog. Deze afstandelijke aanpak stuit vaak op weerstand bij de deelnemers die zich dan ook niet kunnen vinden in de resultaten. Het effect? Gedoe over de uitkomst, onrust binnen de organisatie of negatieve beeldvorming bij potentiële nieuwe collega’s.

Selectie, Ontwikkeling of Potentieel

Selectie assessment
Doel is het vaststellen van geschiktheid voor een specifieke functie en een benoeming op korte termijn

 

Potentieel assessment
Doel is het in kaart brengen van potentiële toekomstige geschiktheid voor een specifieke functie of functiegroep en een (middel)lange termijn benoeming.

 

Ontwikkel assessment
Doel is het uitbrengen van een advies ter ondersteuning van professionaliseringsbeslissingen. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij het inrichten van een coachingstraject of het gericht kiezen voor specifieke trainingen of cursussen.


Rapportage

Time To Grow Global maakt geen algemeen psychologische analyse, maar brengt doeltreffendheid, concrete resultaten en effectiviteit van het handelen van deelnemers in kaart. In voor iedereen begrijpelijke taal en direct toepasbaar. Er zijn drie rapport varianten.

 

Efficiency en Pragmatisme
In dit rapport wordt het handelen van de deelnemer puntsgewijs beschreven. Efficiency en pragmatisme voor deelnemer en opdrachtgever staan voorop. Feedback vindt telefonisch plaats. Deze variant is geschikt voor uitvoerenden, operationeel kader en professionals.

 

Pragmatisme en Kwaliteit
Er wordt een korte persoonlijkheidstypering gegeven, maar de nadruk ligt op het handelen van de deelnemer. Er is een optimale mix tussen pragmatisme en kwaliteit. Feedback vindt telefonisch plaats. Deze variant is zeer geschikt voor operationeel- en middenkader en professionals.

 

Kwaliteit en Diepgang
In deze variant wordt een uitgebreid beschrijvend beeld gegeven van de persoonlijkheid en het handelen van de deelnemer. Feedback vindt persoonlijk plaats. Kwaliteit en diepgang staan voorop. Deze variant is bij uitstek geschikt voor directie, senior management en zware professionals.

Informatie voor deelnemers

Wat is een assessment?

Een assessment is een techniek om vaardigheden, attitudes en/of persoonskenmerken te meten. Het verschil met bijvoorbeeld het inzetten van een enkele test of een gesprek, is dat het assessment zich kenmerkt door het gebruik van meer verschillende technieken, waaronder praktijksimulaties. Dat wil zeggen dat er  op meerdere momenten wordt gekeken hoe iemand ten opzichte van een bepaald functieprofiel, gedefinieerde competenties en/of andere aspecten zich verhoudt. Deze werkwijze heeft onder andere het voordeel dat de objectiviteit wordt vergroot, maar ook de voorspellende waarde ten opzichte van een bepaalde functie toeneemt.

Executive assessments

Executive assessments worden enerzijds ingezet om de kwaliteit van recruitment beslissingen op bestuursniveau te verhogen, anderzijds kunnen zij veel toegevoegde waarde leveren bij een ontwikkelingsvraag op directieniveau.

 

Individueel Executive Assessment
Time To Grow Global biedt een assessment aan dat is toegesneden op de dynamiek en de vraagstukken op directie- en bestuursniveau.
 
Uitgangspunt is dat op dit niveau niet intelligentie de doorslaggevende factor is, maar dat persoonlijkheid (waaronder sociale behendigheid en politieke gevoeligheid) en wendbaarheid (flexibiliteit om op diverse manieren je doel te bereiken) een zeker zo grote rol spelen.
 
Deelnemers op executive niveau beschikken over talenten die hen onderscheiden en hen op dat niveau hebben gebracht. Onterecht wordt daarom vaak gedacht dat assessments voor dit niveau niet nodig zijn.
Een gemiste kans, want juíst op directie- en bestuursniveau maakt de juiste match het verschil voor een organisatie. Een verkeerde beslissing op dit niveau en de ‘kosten’ zijn niet te overzien. Een juíste beslissing en uw organisatie zet enorme stappen voorwaarts. Ook ervaren wij dat Executives in hun positie niet vaak ‘eerlijke’ feedback ontvangen en het eigenlijk heel bevredigend en stimulerend vinden om tijdens een executive assessment de gelegenheid te hebben om te reflecteren op hun eigen aanpak en gedrag.

Executive team assessment

Doel is om de samenwerking binnen een executive team te versterken of om gezamenlijk een professionaliseringsslag te maken.
 
Het Executive Team Assessment is een intensief team ontwikkelingstraject, waarbij bewustwording de basis is en als een vliegwiel kan werken voor de ontwikkeling van het team als geheel. Hier wordt zowel aandacht besteed aan ieders individuele kwaliteiten als aan de dynamiek tussen de verschillende leden van het team.
 
Bij het vormgeven aan Executive Team Assessments gaan wij uit van de specifieke vragen en behoeften, als ook van de context en de samenstelling van het management team. Deze assessments kunnen ingericht worden als een uitgebreid tweedaags assessment, met zowel individuele als team assessment oefeningen. Mogelijk is ook om het een en ander te comprimeren in een eendaags Team Assessment.

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de Time To Grow Global Quarterly.

Kijk ook eens naar ons zustermerk

  

Of het nu gaat om een transformatie proces, een uitdagende strategie implementatie, een post-merger, organisatie development of ‘gewoon’ het verbeteren van business as usual, de aanpak van Time To…  

Learn More